Solomona Hillera vārdā nosauktās stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura līmeņa studiju programmu “Ķīmija” un “Ķīmijas tehnoloģija” studentiem; iepriekš minēto, kā arī, studiju programmas “Lietišķā ķīmija” maģistra līmeņa studentiem ar teicamām sekmēm 
Skaits: 3 ikmēneša stipendijas
Apjoms: 150 EUR/mēn.
Laika posms: 5 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 28. februārim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

AS „Olainfarm” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību Solomona Hillera vārdā nosauktajai stipendijai ar mērķi veicināt un attīstīt labu speciālistu sagatavošanu izglītības, zinātnes un kultūras (saistībā ar izglītību) jomā, atraisot un veicinot Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas, kā arī rūpējoties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu.

 

Stipendiju konkursā var pieteikties RTU MLĶF bakalaura līmeņa studiju programmu “Ķīmija” un “Ķīmijas tehnoloģija” studenti; iepriekš minēto, kā arī, studiju programmas “Lietišķā ķīmija” maģistra līmeņa studenti ar teicamām sekmēm (vidējā svērtā atzīme pēdējā sesijā nav zemāka par 7,5) un pieredzi zinātnisko un pētniecisko darbu veikšanā, kas orientēti farmācijas problēmu risināšanā. 

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas 150 EUR apmērā laika posmam no 2018. gada februāra līdz 2018. gada jūnijam, kopā 5 mēnešiem. 

 

Pretendentiem jāiesniedz:

 • RTU MLĶF dekāna vai profilējošās katedras (institūta) vadītāja (direktora) parakstīts studenta raksturojums;
 • CV (Curriculum Vitae);
 •  informācija par sasniegumiem pētnieciskajā darbā (patentiem, publikācijām, piedalīšanos konferencēs u.c.);
 • 4-5 A4 formāta lapas (burtu lielums: „12” fonts „Times New Roman”) garš konkursa pieteikuma darbs brīvā literatūras apskata formā, izvēloties darba saturisko daļu par kādu no tēmām:
 1. Hromatogrāfisko analītisko metožu validācija;
 2. Tilpumanalīžu metožu validācija;
 3. Kalorimetrijas izmantošana organisko reakciju kinētikas un termodinamikas izpētē;
 4. Ķīmisko procesu drošības izvērtēšana un kalorimetrijas izmantošana drošu procesu izveidē;
 5. Kristalizācijas procesa parametru ietekme uz polimorfismu;
 6. Kristalizācijas procesa parametru optimizācija kristālu izmēra kontrolei;
 7. Aktīvo farmaceitisko vielu stress-testēšana;
 8. „Design of experiments” koncepta izmantošana reakcijas apstākļu optimizācijā.

 

Pretendentiem minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā ” līdz 2018. gada 28. februārim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:
Konkursa nolikums