SIA „ITERA Latvija” stipendijas

Kam: Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultātes studiju programmas „Arhitektūra” bakalauranti (studējuši ne mazāk kā 2 mācību semestrus), profesionālās programmas studenti un maģistranti, kuriem vidējā atzīme iepriekšējā studiju periodā nav bijusi zemāka par 8
Skaits: 4 ikmēneša stipendijas
Stipendijas apmērs: 150 EUR 
Laika posms: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 27. septembrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

SIA „ITERA Latvija” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību SIA „ITERA Latvija” stipendiju piešķiršanai RTU studentiem ar mērķi veicināt Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas un rūpēties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu.

 

Konkursa kārtībā piešķir 4 ikmēneša stipendijas EUR 150 vērtībā (2 bakalaura un 2 profesionālās vai maģistra programmas studentiem), laika posmam no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.

 

Pretendentiem jāiesniedz:

  • Studenta sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu;
  • Informācija par studenta sasniegumiem pētnieciskajā darbā (publikācijām, piedalīšanos konferencēs, radošajiem sasniegumiem u.c.);
  • Konkursa pieteikuma darbu (vismaz 6000 zīmes, A4 lapas formāts, burtu lielums „12”, fonts „Time New Roman”, atstarpe starp rindām – 1.5) brīvā formā izvēloties darba saturisko daļu par kādu no sekojošām tēmām:

1. Ilgtspējīgas pilsētvides ainaviskie aspekti;

2. Pilsētainavas kvalitātes sezonālie faktori;

3. Sabiedriskās aktivitātes pilsētainavas identitātes kontekstā;

4. Sabiedrības līdzdalība vides veidošanā.


Pretendentiem minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2017. gada 27. septembrim (ieskaitot).

 

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums