“Solvay Business Services Latvia” SIA praktisko iemaņu veicināšanas stipendija - Personālvadības nodaļā / Practical skill promotion scholarship - HR department

Kam: jebkuras augstākās izglītības iestādes studenti, kuru studiju joma ir saistīta uzņēmējdarbību, personālvadību un/vai psiholoģiju / all students of higher education institutions who studies in human resource management and/or business administration and/or psychology
Skaits: 1 prakses vieta / 1 scholarship
Apjoms: 380 EUR/mēn. (40h/ned.) / 380 EUR per month (40h/week)
Laika posms: 6 mēneši / 6 months
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 22. oktobrim (ieskaitot)
Sadarbībā ar:

 

“Solvay Business Services Latvia” SIA sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt jauno speciālistu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. 
 

Solvay Business Services Latvia Ltd. in cooperation with the foundation ‘’Riga Technical University Development Fund’’ announces the procedure of practical skill promotion scholarship contest with the aim to promote career progression and development of young professionals.

 

Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 ikmēneša stipendija 380 EUR (par 40 stundām nedēļā) apmērā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai Personālvadības nodaļā stipendijas finansētāja uzņēmumā laika periodam no 2017. gada novembra līdz 2018. gada martam, kopā 5 mēnešiem.
 

One scholarship for 380 EUR (for 40 hours per week) will be granted based on the contest procedure, to serve as an incentive for advancement of practical skills in HR department in the company of the grantor from November 2017 to March 2018, 5 months all together.

 

Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija, mēneša beigās izvērtējot studenta veikumu un praksē pavadīto laiku, var proporcionāli samazināt vai palielināt izmaksājamās stipendijas apjomu.
 

The review commission for the contest of scholarship, after evaluate quality of the internship and the time the intern has spent at the internship, may reduce or increase the amount of scholarship payable.

 

Pretendentiem dzīves apraksts (CV) jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2017. gada 22. oktobrim (ieskaitot).
 

The candidates have to upload their curriculum vitae (CV) and have to fill the questionnaire till October 22, 2017 (including) on the website of ‘’Riga Technical University Development Fund’’.

 

Lejupielādējamais dokuments:

Konkursa nolikums / Contest procedure