Fonds

FAQ

LĪGUMI/FINANSES

 

Kādi līgumi tiek slēgti, lai piešķirtu stipendijas?

 

Ziedojuma vai sadarbības līgums. Ziedojuma līgums starp stipendijas piešķīrēju un fondu tiek slēgts piešķirot stipendiju par sekmēm, pētniecību vai sasniegumiem sportā, bet sadarbības līgums piešķirot prakses jeb praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju. Papildus sadarbības līgumam tiek slēgts pakalpouma līgums ar SIA "Attīstības fonda serviss", kurā noteikta ar praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju konkursa organizēšanu saistīto administratīvo izdevumu likme 10-15% apmērā no ikmēneša stipendijas apmēra. Prakses stipendiju gadījumā sadarbības līgums un pakalpojuma līgums nodrošina abām pusēm iespēju turpmāk pēc stipendijas piešķīrēja nepieciešamības izsludināt stipendiju konkursus un piesaistīt studentus praksē, katru reizi neslēdzot jaunus līgumus. Stipendijām paredzēto finansējumu fondamun administratīvo izdevumu daļu SIA "Attīstības fonda serviss" uzņēmums katru mēnesi pārskaita uz rēķinu pamata vai vienā/ vairākos maksājumos pēc vienošanās.

 

Vai, slēdzot līgumu ar RTU Attīstības fondu, pienākas nodokļu atlaides?

 

Jā, slēdzot ziedojuma līgumu. Ziedojot sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, ziedotājiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Ziedot var kā mantu tā naudu, slēdzot ziedojuma līgumu vai ziedojot tiešsaistē (“Ziedot”). Ziedojuma līgumi tiek slēgti par atbalstu Rīgas Tehniskajai universitātei, konkrētiem mērķiem un projektiem vai piešķirot stipendijas par sasniegumiem sekmēs, pētniecībā un sportā. Vairāk par nodokļu atlaidēm skatīt apakšsadaļā “Nodokļu atlaides ziedotājiem”.

 

Vai piešķirot stipendijas ir jāietur kādi nodokļi?

 

Nē, nav. RTU Attīstības fondam Ministru Kabinets ir piešķīris atļauju (31.07.2001. MK noteikumi Nr.337) no fonda līdzekļiem izmaksāt stipendijas neieturot nodokļus, tātad stipendiāts saņems visu tam līgumā paredzēto summu bez ieturējumiem vai papildus maksājumiem. Tādējādi uzņēmumiem ir iespēja finansiāli atbalstīt spējīgākos studentus, turklāt par veikto ziedojumu saņemt arī nodokļu atlaides.

 

 

STIPENDIJU KONKURSI

 

Kāpēc piešķirt stipendijas?

 

Piešķirt stipendijas skolēniem, studentiem, pētniekiem un sportistiem ir ne vien sociāli atbildīga rīcība pret Latvijas sabiedrību, bet arī ieguldījums Latvijas tautsaimniecībai nākotnē atbalstot topošos speciālistus, veicinot zinātnes attīstību un sportistu sasniegumus. Uzņēmējiem tā ir arī iespēja jau studiju procesā topošajiem speciālistiem sevi pozicionēt kā potenciālu darba devēju nākotnē, kuram rūp izcilība un inženierzinātņu apguve. Turklāt iespējams slēgt ziedojuma līgumu un saņemt nodokļu atlaides, kā arī no stipendijām netiek ieturēti nodokļi, kas nozīmē, ka visa ziedotā summa tiks izmaksāta stipendijās.

 

Kādas stipendijas var piešķirt?

 

RTU Attīstības fondam ir Valsts Ieņēmumu dienestā apstiprināti četri stipendiju veidi:

 1. "Par sasniegumiem studijās" – piešķir par labiem un izciliem rādītājiem sekmēs parasti kā ikmēneša atbalsta stipendiju;

 2. "Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā" – piešķir par jau teicami izstrādātu pētījumu, kursa darbu vai studiju noslēguma darbu vai stipendijas piešķīrēja piedāvātā tematā izstrādājamu darbu;

 3. "Praktisko iemaņu veicināšanai" – piešķir kā ikmēneša stipendiju par praksi pie stipendijas piešķīrēja,

 4. "Par sasniegumiem sportā" – piešķir kā atbalstu sportistiem, jaunajiem talantiem, treneriem, tiesnešiem un sporta veterāniem.

 

Kam var piešķirt stipendijas? Vai arī citu skolu audzēkņiem?

 

Jā, sadarbojoties ar fondu iespējams piešķirt stipendijas jebkuru profesionālo tehnisko skolu vai vispārējo vidējo izglītības iestāžu audzēkņiem vai jebkura līmeņa pilna laika, nepilna laika vai neklātienes studentiem, studējošiem Latvijas Republikā licencētā studiju programmā vai zinātniskajam personālam, kuri šobrīd vai iepriekš ir bijuši iesaistīti zinātniskajā vai pētniecības darbā vai augstākās izglītības iestāžu absolventiem, kas savas studijas ir beiguši ne vairāk kā 1 gadu iepriekš. Tāpat arī stipendijas iespējams piešķirt personām, kas atbilst studenta, zinātniskā personāla vai citas zinātnē un pētniecībā iesaistītas personas, kuras ir sniegušas nozīmīgu ieguldījumu zinātnes veicināšanā un pētījumu veikšanā, statusam, kā arī sportistiem, jaunajiem talantiem, treneriem, tiesnešiem un veterāniem sportā.

 

Kāds ir stipendijas apmērs?

 

Stipendijas apmēru nosaka stipendijas piešķīrējs, izvērtējot iespējas un ņemot vērā stipendijas veidu. Vidējais stipendijas apmērs ir 250-300 EUR mēnesī, maksimālais stipendijas apmērs stipendijām par sekmēm, praksi un sasniegumiem sportā nedrīkst pārsniegt divu minimālo mēnešalgu apmēru (šobrīd 760 EUR mēnesī), pētniecības stipendijām trīs minimālo mēnešalgu apmēru (šobrīd 1140 EUR mēnesī). Nodokļi no stipendijām netiek ieturēti.

 

Vai stipendijas izmaksu var pārtraukt?

 

Gadījumā, ja stipendiāts nepilda konkursa nolikumā noteiktās saistības (piemēram, pasliktinājušās sekmes, netiek veikts pētījums vai neierodas praksē utml.), tad, balstoties uz stipendijas finansētāja lūgumu, var tikt pārtraukta stipendijas izmaksa. Arī stipendiāts iesniedzot iesniegumu pats pēc savas gribas var lūgt stipendijas izmaksas pārtraukšanu, ja tā viņam vairs nav nepieciešama vai mainījušies apstākļi. Prakses stipendijas gadījumā stipendiātam nav pienākums brīdināt stipendijas piešķīrēju par prakses pārtraukšanu mēnesi iepriekš un otrādi.

 

Kāds ir RTU Attīstības fonda ieguvums, organizējot stipendiju konkursus sadarbībā ar atbalstītājiem?

 

RTU Attīstības fonds ir bezpeļņas organizācija, kuru daļēji atbalsta Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneri. Fonds nepatur nekādu daļu no ziedojumiem universitātei un tās projektiem, bet tikai līgumos par stipendiju konkursu organizēšanu tiek noteikta administratīvo izdevumu likme 10-15% apmērā no ikmēneša stipendijas apmēra.

 

Kāpēc uzņēmumam praktikantu piesaistē būtu ieteicams sadarboties ar RTU Attīstības fondu?

 

Prakses nodrošināšana audzēkņiem un studentiem ir ne vien iespēja “pārbaudīt” un apmācīt potenciālos uzņēmuma darbiniekus jau to studiju laikā, bet arī izmaksāt tiem stipendijas neieturot no tām nodokļus. RTU Attīstības fonds nodrošina:

 1. Visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu saskaņā ar Latvijas likumdošanu (līgums, konkursa nolikums un lēmuma protokols, prakses līgumi) ;

 2. Stipendiju konkursu izsludināšanu, online pieteikšanos, pretendentu apkopošanu un pirmo atlasi;

 3. Stipendiju aprēķinu un izmaksu noteiktajā periodā;

 4. Individuālus risinājumus un pieejas arī nestandarta situācijās.

 

Cik ilgā laikā kopš vienošanās ir iespējams atrast praktikantu?

 

Sadarbības līguma un konkursa nolikuma sagatavošana un saskaņošana aizņem vidēji 1-3 darba dienas, konkursa izsludināšana un pieteikšanās parasti ir 2 nedēļas, pretendentu izvērtēšana līdz 2 nedēļām. Operatīvas un veiksmīgas sadarbības rezultātā praktikants var uzsākt praksi jau pēc 2-3 nedēļām.

 

Kādus pienākumus var veikt praktikants?

 

Praktikants var veikt dažāda veida uzdevumus, kuru rezultātā tiek iegūtas noderīgas praktiskas iemaņas un nostiprinātas mācību procesā apgūtas teorētiskās zināšanas. Nebūtu korekti izsludināt praksi, piemēram, aktīvajā pārdošanā, telemārketingā vai tml.

 

Kad var izsludināt praktisko iemaņu veicināšanas konkursus uz praksi uzņēmumā?

 

Praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju konkursus var izsludināt jebkurā laikā uz prakses periodu kāds piemērots prakses devējam. Stipendiāta dalība praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs nav saistīta ar viņa mācību procesu un prakses periodam nav jāsakrīt ar mācību procesā noteikto, tomēr praktikants pēc savas iniciatīvas, vienojoties ar mācību iestādes studiju programmas vadību, var noformēt šo kā obligāto praksi.

 

Kāds ir praktisko iemaņu veicināšanas periods?

 

Minimālais prakses periods nav noteikts, bet maksimālais prakses periods vienā konkursā  vienam praktikantam ir 12 mēneši. Ja ir vēlme sadarbību turpināt ar jau esošo praktikantu arī pēc 12 mēnešiem, tad jebkurā gadījumā ir jāizsludina jauns konkurss uz prakses vietu, kurā aicināti pieteikties visi interesenti, kā arī jau esošie praktikanti.

 

Cik stundas praktikants var pavadīt praksē?

 

Prakses slodze nav noteikta, kas nozīmē, ka praktikants praksē var pavadīt arī pilnu slodzi, ja iespējams to apvienot ar mācību procesu.

 

Cik pretendentu parasti piesakās uz praktisko iemaņu veicināšanas stipendijām?

 

Pieteikumu skaits atkarīgs no vairākiem faktoriem – laika, kad izsludināts konkurss (vai sakrīt ar sesijas laiku utml.), stipendijas apmēra, prakses uzdevumiem un specifiskajām prasībām. RTU Attīstības fonds negarantē konkrētu pieteikumu skaitu, bet dara visu iespējamo, lai informācija par prakses iespējām sasniegtu atbilstošos kandidātus.

 

Vai praktikantam ir jāpiešķir atvaļinājums?

 

Nē, nav. Stipendija paredzēta kā stimuls praktisko iemaņu iegūšanai uz noteiktu periodu, tomēr prakse nav uzskatāma par darba attiecībām, ko regulē darba likums.

 

Vai praktikanti ir jāapdrošina pret nelaimes gadījumiem prakses vietā?

 

Ja praktisko iemaņu veikšanas aktivitātes ietver tādus pienākumus, kuru veikšanas laikā var iestāties nelaimes gadījums, stipendijas piešķīrējs pēc savas iniciatīvas nodrošina praktikantu apdrošināšanu.

 

 

STUDENTU BIEŽĀKIE UZDOTIE JAUTĀJUMI

 

Vai stipendijām var pieteikties arī citu augstskolu studenti?

 

Jā, ja konkursa kārtībā nav noteikts citādi, tad uz RTU Attīstības fonda izsludinātajām stipendijām var pretendēt jebkuru profesionālo tehnisko skolu vai vispārējo vidējo izglītības iestāžu audzēkņi vai jebkura līmeņa pilna laika, nepilna laika vai neklātienes studenti, studējoši Latvijas Republikā licencētā studiju programmā, kā arī augstākās izglītības iestāžu absolventi, kas savas studijas ir beiguši ne vairāk kā 1 gadu iepriekš. Katram stipendiju konkursam tiek sastādīta stipendijas piešķiršanas kārtība (nolikums), kurā stipendijas piešķīrējs nosaka auditoriju, kura var pretendēt uz stipendiju.

 

Kā varu zināt, vai mans pieteikums ir saņemts?

 

Katrs pretendents, kurš piesakoties stipendijai aizpildījis online pieteikuma anketu (piesakiesstipendijai.fonds.rtu.lv/stipendijas nosaukums), saņem automātisku apstiprinājuma e-pastu par pieteikuma saņemšanu. Divu nedēļu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas ar pretendentiem sazinās konkursa komisija par tālāku atlasi.

 

Cik ilgā laikā ir zināmi konkursu rezultāti?

 

Vērtēšana un atlase notiek vidēji 2 nedēļu laikā, tomēr, ja konkursa ietvaros tiek rīkotas pretendentu intervijas, tad šis process var būt garāks. Visiem pretendentiem tiek izsūtīti e-pasti par konkursa rezultātiem.

 

Kādas ir manas saistības, ja iegūstu stipendiju?

 

Konkursa noteikumi definēti stipendijas piešķišanas kārtībā (nolikumā), kas var ietvert prasības, piemēram, stipendijas saņemšanas periodā mācīties noteiktā sekmju līmenī, veikt pētījumu un iesniegt atskaites, apmeklēt praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātes. Ja mainījušies kādi apstākļi, kas attiecās uz stipendijas saņemšanu vai konkursa prasībām, tad stipendiātam par to jāinformē stipendijas piešķīrējs un RTU Attīstības fonds. Papildus stipendiātiem ir pienākums kopumā veicināt stipendijas piešķīrēja un RTU Attīstības fonda labo slavu.

 

Vai iespējams saņemt vairākas stipendijas vienlaicīgi?

 

Jā, jastipendijas piešķišanas kārtībā (nolikumā) nav minēts, ir iespējams vienlaicīgi saņemt vairākas stipendijas. Arī gadījumos, ja otra stipendija tiek piešķirta no cita fonda, rūpīgi jāizlasa tās saņemšanas noteikumi, piemēram, Vītolu fonda atbalsta stipendiju saņēmējiem parasti ir noteikti ierobežojumi. Aicinām studentus izvērtēt nepieciešamība saņemt vairāk kā vienu stipendiju, lai dotu iespēju kādam citam studentam, kura tā, iespējams, vairāk nepieciešama.

 

Vai iespējams atteikties no stipendijas/pārtraukt praksi?

 

Jā, par to laicīgi (vismaz 2 nedēļas iepriekš) ziņojot fondam un stipendijas finansētājam vai prakses gadījumā prakses vadītājam, lai arī uzņēmums var rēķināties un meklēt Tavā vietā citu praktikantu. Stipendiāti var tikt aicināti brīvā formā sagatavot iesniegumu par stipendijas saņemšanas pārtraukšanu.

 

Vai praksi, par kuru saņemta stipendija, var apvienot ar obligāto studiju praksi?

 

Jā, studentiem pēc savas iniciatīvas ir iespēja, vienojoties ar studiju programmas vadību, ieskaitīt izieto praksi uzņēmumā arī kā obligāto praksi studiju procesā, ja ir sakritīgi prakses uzdevumi, termiņi un mērķi.

 

Vai saņemtā stipendija ir ienākumi, kas jāreģistrē gada ienākumu deklarācijā?

 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 337 “Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli“ fiziskās personas, kuras taksācijas gadā ir saņēmušas stipendiju, līdz pēctaksācijas gada 1.aprīlim iesniedz gada ienākumu deklarāciju, kurā norāda no fondu un programmu līdzekļiem saņemtās stipendijas.

 

Vai varu pieteikties praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai, ja šobrīd esmu akadēmiskajā atvaļinājumā?


Jā. Praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju konkursā var pieteikties visi, kam ir studenta statuss (arī akadēmiskajā atvaļinājumā esoši), kā arī absolventi, kas studijas beiguši ne vairāk kā gadu iepriekš.


Vai stipendiju konkursos var pieteikties arī ārpus Latvijas studējošie?


Nē. Šobrīd konkursos aicināti pieteikties tikai Latvijas Republikā licenzētās studiju programmās studējošie.


Ja saņemu praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju, vai mani vecāki joprojām var saņemt IIN atvieglojumu par mani kā apgādībā esošu?


Jā. Praktisko iemaņu veicināšanas stipendija nav uzskatāma kā ar algas nodokli apliekams ienākums.

 

 

Praktikanta rokasgrāmata

 

 

Sabiedriskā labuma statuss

Latvijas Republikas Finanšu ministrija ir piešķīrusi Attīstības fondam Sabiedriskā labuma organizācijas statusu (22.04.2005. lēmums Nr. 61.) ar darbības virzienu izglītības, zinātnes un kultūras veicināšana, kas ziedotājiem dod tiesības saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 panta noteikumiem.

Savukārt, ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2009. gada 26. jūnija lēmumu Nr. 148. tiek piešķirts sabiedriskā labuma statuss papildu sabiedriskā labuma veidam - sporta atbalstīšanai.

RTU Attīstības fonds

Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds" ir dibināts 2002. gada 15. aprīlī un fonda mērķis nemainīgi ir veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes, vispirms RTU, veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā.

 

Fonda galvenie uzdevumi ir:

 • sekmēt augstākās izglītības attīstību Latvijā, kas atbilstu sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām;
 • veicināt izglītības līmeņa celšanu un jaunu speciālistu sagatavošanu;
 • atbalstīt augstskolu attīstības programmu realizāciju, ne tikai izglītības iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai;
 • piešķirt stipendijas un pabalstus studentiem mācībām, zinātniskajai darbībai, arī pasniedzēju un darbinieku kvalifikācijas celšanai.

 

Fonds nav RTU struktūrvienība, bet ir patstāvīga organizācija – juridiska persona un tam ir visas juridiskās personas tiesības un pienākumi atbilstoši Latvijas likumiem un saviem statūtiem. Fonda statūti reģistrēti  Uzņēmumu reģistrā 2002. gada 26. aprīlī un pārreģistrēti 2005. gada 1. martā.

 

Latvijas Republikas Finanšu ministrija ir piešķīrusi RTU Attīstības fondam Sabiedriskā labuma organizācijas statusu (22.04.2005. gada lēmums Nr. 61.) ar darbības virzienu izglītības, zinātnes un kultūras veicināšana, kas ziedotājiem dod tiesības saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 panta noteikumiem.

 

Savukārt ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2009. gada 26. jūnija lēmumu Nr.148. fondam piešķirts sabiedriskā labuma statuss papildu sabiedriskā labuma veidam - sporta atbalstīšanai. 

 

RTU Attīstības fondam Ministru Kabinets (MK) ir piešķīris atļauju (31.07.2001. MK noteikumi Nr.337) no fonda līdzekļiem izmaksāt stipendijas neieturot nodokļus. No aplikšanas ar nodokli atbrīvo stipendijas, kas izmaksātas saskaņā ar fonda izstrādātu nolikumu, kurš reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Fondam ir četri VID apstiprināti nolikumi stipendiju piešķiršanai.

Stipendiju piešķiršanas kārtība:

 

Uzņēmumi un personas tiek aicināti veidot sadarbību ar Fondu, lai kopīgiem spēkiem sekmētu izglītības attīstību!

VID apstiprināti nolikumi

RTU Attīstības fondam Ministru Kabinets (MK) ir piešķīris atļauju (31.07.2001. MK noteikumi Nr.337) no fonda līdzekļiem izmaksāt stipendijas neieturot nodokļus. No aplikšanas ar nodokli atbrīvo stipendijas, kas izmaksātas saskaņā ar fonda izstrādātu nolikumu, kurš reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā (VID). 

Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda stipendiju nolikumi:

Rekvizīti un kontakti

 

Rekvizīti

 

Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
Reģ.Nr. 40008067097
Kaļķu ielā 1, Rīga, LV - 1658

Darba laiks no 09:00 līdz 17:00

 
A/S "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X002
LV35 UNLA 0050 0013 2029 4
 
A/S "Swedbank"
SWIFT kods: HABALV22
LV44 HABA 0551 0321 2339 4

 

 

 

Kontakti

 

| RTU Attīstības fonds

Adrese: Kaļķu iela 1, 418.kab., Rīga, LV–1658

Tālrunis: 67089442

E-pasts: fonds@rtu.lv

 

| RTU Attīstības fonda komanda

 

>

 

|  IZPILDDIREKTORS

 

Artūrs Zeps

Mob. tālr.: 26566442

E-pasts: arturs.zeps@rtu.lv

 

 

 

 

 

|  IZPILDDIREKTORA VIETNIECE

Santa Jākobsone
Tālr.: 67089429; Mob. tālr.: 27008804
E-pasts: santa.jakobsone@rtu.lv

 

|  BIROJA VADĪTĀJA

Kristīne Vjakse
Tālr.: 67089442; Mob. tālr.:28317185
E-pasts: kristine.vjakse@rtu.lv

 

 

|  PROJEKTU VADĪTĀJA

 

Krista Alksne

Mob. tālr.: 22434373

E-pasts: krista.alksne@rtu.lv

 

|  GRĀMATVEDE

 

Māra Šimanska

Tālrunis: 67089442

 

 

|  KOMUNIKĀCIJAS VADĪTĀJA

 

Alise Dūče

Mob. tālr.: 29783777

E-pasts: alise.duce@rtu.lv

|  JAUNĀKĀ PROJEKTU VADĪTĀJA

 

Kristiāna Korsaka-Mille

Tālrunis: 26548880

E-pasts: Kristiana.Korsaka-Mille@rtu.lv

|  PROJEKTU VADĪTĀJS

 

Edgars Ozolnieks

Tālrunis: 29421812

E-pasts: edgars.ozolnieks@rtu.lv

JAUNĀKĀ KOMUNIKĀCIJAS VADĪTĀJA

 

Ulla Ozollapa

Tālrunis: 29733225

E-pasts: ulla.ozollapa@rtu.lv

 

Par stipendiju konkursu izveidošanu, atbalsta ziedojumu veikšanu un līgumu slēgšanu lūgums sazināties ar RTU Attīstības fonda projektu vadītājiem.

 

„RTU Attīstības fonds – moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs”

 

Laika posmā no 01.10.2012 līdz 30.09.2013 nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” projekta Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/086 „RTU Attīstības fonds – moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs” ietvaros realizētas aktivitātes, kas būtiski papildinājušas RTU Attīstības fonda personāla zināšanas, iemaņas un prasmes.

 

Īpaši jāizceļ notikušais pieredzes apmaiņas braucieni uz Utrehtas universitātes fondu Nīderlandē un Lēvenes universitātes fondu Beļģijā. Braucieni tika koncentrēti uz personāla kapacitātes stiprināšanas tematiem par e-komercijas ieviešanas jautājumiem, sadarbības saites veidošanu starp fondu un tā mērķauditoriju, kā ar ārvalstu sadarbības partneru piesaisti. Gūtā pieredze pārsniedza sagaidīto, bija neatsverama un vitāli svarīga turpmākai projekta realizācijai.

 

Projektā iesaistīto dalībnieku zināšanas, iemaņas un prasmes papildinātas apmācību ietvaros. Kopā īstenoti divi praktiskie apmācību semināri par komunikāciju zinātnēm un e-pārdošanu, kā arī labās prakses seminārs ar dažādu NVO pārstāvjiem. Apmācībās par komunikāciju zinātnēm projekta dalībnieki iemācījās kā labāk pasniegt sevi kā personību, kā organizācijas pārstāvi un kā strādāt komandā, kas būtiski palīdzēja gan projekta īstenošanas procesā, gan arī pēc tā. Apmācībās par e-komerciju gūtā pieredze vistiešāk noderējušas tieši jaunizveidoto e-pakalpojumu izstrādē, jo apgūtas zināšanas, kuras citādi nebūtu iespējams iegūt. Savukārt labās prakses semināra ietvaros projektā iesaistītajai komandai bijusi iespēja tikties un dalīties pieredzē ar Latvijā un pat pasaulē pazīstamām NVO. Ieguvumi ir neatsverami, jo projektā iesaistītajai komandai bijusi iespēja smelties pieredzi no labākajiem speciālistiem nozarē, un, pateicoties veiksmīgi realizētajām aktivitātēm, ir nodibināta jauna sadarbība, kas bijusi svarīga turpmākai projekta realizācijai.

 

Balstoties uz iegūto pieredzi pieredzes apmaiņas braucienu un apmācību ietvaros, ir izdevies izstrādāt inovatīvu e-vidi. Izstrādātais e-risinājums pārsniedz sākotnējās ieceres un tā dizains kopā ar unikālo funkcionalitāti veido jaunu un jauniešiem svarīgu vietu, kur iesniegt savas idejas, lai iegūtu atbalstu tām. Papildus izveidots elektroniskās ieteikšanās rīks RTU Attīstības fonda stipendijām, kas nākotnē būtiski atvieglos stipendiju administrēšanas procesu un jauniešu iespējas pieteikties uz tām. Rīks ir ērti pieejamas RTU Attīstības fonda mājas lapā izvēloties kādu no aktuālajām stipendijām un tas kalpo kā elektroniska pieteikuma anketa, kurā pretendenti var ievadīt informāciju par sevi un augšupielādēt pievienojamos dokumentus. Sabiedrības atsaucība ir liela. Uz pakalpojumu atklāšanas konferenci ieradās liels skaits interesentu un jautājumi par izveidotajiem e-pakalpojumiem tiek saņemti bieži. Tas skaidrojams arī ar izveidoto sižetu, kas tika raidīts LTV7 kanālā.

 

Realizējot visas projekta aktivitātes, jāsecina, ka ieguvums no projekta kopumā ir bijis neatsverams un ir pārsniedzis sagaidīto. Tiekoties ar dažādu NVO pārstāvjiem gan Latvijā, gan ārpus tās, sapratām, ka esam uz pareizā ceļa un projekta ietvaros izveidotie e-risinājumi tik tiešām ir nepieciešami kā mums tā arī mūsdienu sabiedrībai.

 

Īsi par svarīgo:

 

 • Projekts ir bijusi iespēja ne tikai uzlabot situāciju šobrīd, bet arī nodrošināt organizācijas attīstību nākotnē.
 • Ir papildināts RTU Attīstības fonda piedāvāto pakalpojumu klāsts, ieviešot jaunus e-risinājumus: e-vidi idejufonds.rtu.lv un elektroniskais pieteikšanās rīks.
 • Ir iegūti jauni sadarbības partneri un iezīmēti jauni darbības virzieni.
 • Ir būtiski paaugstinājusies RTU Attīstības fonda komandas administratīvā kapacitāte.
 • Rastas jaunas idejas kā efektīvāk uzrunāt potenciālos sadarbības partnerus.
 • Ir gūtas tik ļoti nepieciešamās finanšu piesaistes iemaņas.
 • Esam uz pareizā ceļa komunikācijas veidošanā ar visiem jauniešiem, studentiem vai vienkārši aktīviem studentiem visā Latvijā.
 • Gūtas iemaņas pilnvērtīgas elektroniskās vides un iespēju izmantošanā.
 • Mūsu lielākā vērtība ir apmācīti un zinoši darbinieki, kā rezultātā ir uzlaboti iekšējie organizācijas procesi.


Esam pateicīgi par doto iespēju īstenot projektu „RTU Attīstības fonds – moderns un inovatīvu pakalpojumu sniedzējs”.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.Galvenās aktivitātes:

 • Projekta ietvaros no 2013. gada 22. janvāra līdz 24. janvārim notika pirmais pieredzes apmaiņas brauciens uz Utrehtas universitātes (Utrecht University) fondu. Komandējuma mērķis - pieredzes apmaiņa, koncentrējoties uz personāla kapacitātes stiprināšanas tematiem par e-komercijas ieviešanas jautājumiem, sadarbības saites veidošanu starp fondu un tā mērķauditoriju, kā arī komunikāciju ar ārvalstu partneriem. Komandējuma atskaite pieejama šeit. /Informācija ievietota 20.02.2013/

 

 • Projekta ietvaros no 2013. gada 3. aprīļa līdz 5. aprīlim notika otrais pieredzes apmaiņas brauciens uz Lēvenes universitātes (Leuven University) fondu. Komandējuma mērķis - pieredzes apmaiņa, koncentrējoties uz personāla kapacitātes stiprināšanas tematiem par e-komercijas ieviešanas jautājumiem, sadarbības saites veidošanu starp fondu un tā mērķauditoriju, kā arī komunikāciju ar ārvalstu partneriem. Komandējuma atskaite pieejama šeit. /Informācija ievietota 13.05.2013/

 

 • Projekta ietvaros no 2013. gada 3. jūlija līdz 5. jūlijam notika pirmās RTU Attīstības fonda darbinieku apmācības par tēmu "Komunikācijas prasmes". Apmācību mērķis - uzlabot personīgās saskarsmes prasmes prezentēšanā, sarunu vešanā un sabiedrisko attiecību pamatu apgūšana tematā komunikāciju prasmes. Apmācību atskaite pieejama šeit. /Informācija ievietota 22.07.2013/

 

 • Projekta ietvaros no 2013. gada 7. augusta līdz 9. augustam notika otrās RTU Attīstības fonda darbinieku apmācības par tēmu "E-komercija". Apmācību mērķis - E-pārdošana un tās vadības pamatu apgūšana, to apvienojot analizēšanā par dažādiem labas prakses piemēriem Latvijā. Apmācību atskaite pieejama šeit. /Informācija ievietota 12.08.2013/ 

 

 • Projekta ietvaros 2013. gada 23. septembrī notika e-vides platformas "Ideju Fonds" prezentācijas pasākums. Ideju Fonds ir RTU Attīstības fonda radīts, Latvijā vēl nebijis e-vides risinājums, kas ir instruments tiešās sadarbības kanāla veidošanai starp jauniešiem (ideju autoriem), Fondu (ideju ģenerētājiem) un projektu atbalstītājiem. Ideju Fonda atklāšanas pasākuma galerija apskatāma šeit. /Informācija ievietota 27.09.2013/

 

Projekta "RTU Attīstības fonds - moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs" apskats apskatāms šeit:

 

 

 

 

 

 

Syndicate content